Zorg


In onze schoolvisie staat dat onze school een plek is waar wij leren.  Allemaal en zoveel mogelijk. Eenieder die daar samen aan wil werken, is welkom om er zich thuis te voelen en te groeien.

Wij kiezen er als school bewust voor om aandacht te hebben voor de ontwikkeling van elke leerling, ook de meest kwetsbare.  Dit kunnen we enkel nastreven door een stevig onderbouwde en uitgewerkte zorgvisie te hebben.

De kwaliteitskenmerken uit het ‘Vademecum zorgbreed en kansrijk onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Kwaliteitsonderwijs’ vormt een inspiratiebron voor ons zorgbeleid.

Leerbegeleiding, leerloopbaanbegeleiding, sociale en emotionele begeleiding en preventieve gezondheidszorg zijn belangrijke domeinen van leerlingenbegeleiding.

Elke leerling heeft recht op onderwijs dat zoveel mogelijk aansluit op wat hij nodig heeft. We werken daarom met een zorgcontinuüm dat bestaat uit vier doorlopende fasen (brede basiszorg, verhoogde zorg, uitbreiding van zorg en individueel aangepast curriculum).

Als school werken we aan een krachtige leeromgeving die tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van een diverse groep leerlingen door voldoende te differentiëren. We proberen voor elke leerling te werken in de zone van naaste ontwikkeling zodat iedereen op zijn eigen niveau wordt uitgedaagd.

Een goed uitgebouwde basiszorg heeft als gevolg dat er minder leerlingen nood hebben aan bijkomende maatregelen. De begeleiding van leerlingen begint daarom in de klas, bij de leerkracht die nauw samenwerkt met andere leerkrachten, leerlingbegeleiding en directie. 

Wanneer leerlingbegeleiding een taak is van het volledige schoolteam, is informatiedoorstroom heel belangrijk. Deze informatiedoorstroom gebeurt vanuit een intakegesprek, klassenraden, formele en informele overlegmomenten, het leerlingvolgsysteem, CLB-overleg, oudercontacten,…

Op klasniveau zijn er een aantal recodis-maatregelen die tot stand gekomen zijn in de afzonderlijke vakgroepen zodat ze verticaal en breed gedragen zijn.  Ook tijdens de proefwerken passen we in elke klas brede basiszorg toe. We focussen op proefwerken met een realistische duurtijd en voorzien elke leerling van zijn persoonlijke hulpmiddelen.

Vakleerkrachten hebben hiernaast ook nog oog voor het welbevinden, de socio-emotionele en de leerproblemen van elke leerling.

Enkel binnen een warme omgeving waar je je geborgen en veilig voelt, kan je tot leren komen.

Wij werken hieraan door:

  • Start schooljaar (klasafspraken, aandacht nieuwe leerlingen, gouden weken)

  • Star meal project, mondhygiëne project, middagsport, vakken fit@school-fit@work, beweging en gezondheid, oriëntatie, themata

  • Peter-meter werking

  • Huiswerkklas

  • Activiteiten ter bevordering van de klas/schoolsfeer (schoolreizen, toiletfestival)

  • In het leerlingvolgsysteem specifiek aandacht voor welbevinden leerlingen

  • Speelplaatsaanpassingen (in functie socio-emotioneel welbevinden bijv. stiltebanken)

  • Leerlingenraad

  • Onze school zet sterk in op het scheppen van een elektronische leeromgeving via het VIOLET-project, voor iedere ondernemende leerling een laptop (vanaf het 3e jaar). In de eerste graad wordt er gewerkt met laptopkarren. Op die manier willen we gelijke kansen creëren voor elke leerling

  • De studiekeuzebegeleiding wordt per graad uitgewerkt met een toenemende actieve participatie van de leerlingen naar de derde graad toe. We werken hiervoor samen met het CLB.

We doorlopen dit zorgcontinuüm op handelingsgerichte wijze, met oog voor het positieve, vertrekkend vanuit de noden van leerlingen en leerkrachten en goed afgestemd op alle partijen.

Doorheen het ganse zorgcontinuüm staat een verbindende schoolklimaat centraal. Een constructieve samenwerking met ouders, die wij als gelijkwaardige partners beschouwen, is hierbij cruciaal. Daarom werken we aan een open communicatie en lage drempel tussen school en ouders door middel van infoavonden, oudercontacten, communicatie via Smartschool, op regelmatige basis overleg met ouders indien nodig.  Zeker wanneer een zorgtraject wordt opgestart, vertrekken wij vanuit actieve betrokkenheid van de ouders omdat een krachtige samenwerking tussen ouders en school in functie van het welbevinden van een leerling onontbeerlijk is.

 

Op deze manier willen wij school maken voor iedereen. Ambitieus onderwijs, ook voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben en/of minder kansen hebben/krijgen. Onze school houdt daarom in haar beleid leerlingbegeleiding rekening met het brede spectrum van cognitief functioneren en de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Onze school wil meer bieden dan louter onderwijs. Wij stellen tot doel leerlingen te begeleiden tot vrije mensen met zin voor kritiek, creativiteit en engagement.